+84 903 703 537

Tính toán chu trình lạnh hai cấp bình trung gian có ống xoắn

  1. Xác định các thông số trạng thái các điểm nút của chu trình khi vận hành kho lạnh

Ta lấy t6 = t9 + 50C

Tra trên đồ thị lgP-i của môi chất NH3 cho chu trình 2 cấp, bình trung gian có ống xoắn ta có:


 Các thông số trạng thái tại các điểm nút của chu trình.

Điểm nútt0

(0C)

P

(MPa)

i

(kj/kg)

v

(m3/kg)

Trạng thái
1’-280,131420 Hơi bão hoà khô
1-200,1314350,92Hơi quá nhiệt
2600,4315850,35Hơi quá nhiệt
3=820,4314550,28Hơi bão hoà khô
4921,4716400,12Hơi quá nhiệt
5’381,47370 Lỏng
5331,473500,005Lỏng
651,47230 Lỏng
700,43350 Bão hòa ẩm
900,43200 Lỏng
10-280,13230 Bão hòa ẩm

 

  1. Năng suất lạnh riêng q0:

q0 = i1’ – i10 = 1420 – 230 = 1190 kj/kg

  1. Năng suất lạnh riêng thể tích qv:

qv = q0/v1 = 1190/0,92 = 1293,4 kj/m3

  1. Công nén riêng l:

Trong đó:

m1 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén hạ áp

m3 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén cao áp

  1. Hệ số lạnh:

 

Tính toán chu trình lạnh hai cấp bình trung gian có ống xoắn
1 (20%) 1 vote

Bình luận

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU